avangard-pressa.ru

Тема 2 (Зміст.модуль 2). Ранні національні релігії (2 год). - История

ТЕМи і зміст семінарських занять

СЕМІНАР 1.

1. Давньоєгипетська релігія.

2. Релігія народів Давнього Межиріччя (месопотамська релігія). Релігії народів Малої Азії та Східного Середземномор’я (хетська релігія, фригійська релігія, сирійсько-фінікійська релігія, халдейська релігія).

3. Релігії античного світу: стародавні Греція та Рим.

4. Давні європейські релігії (релігія давніх германців, релігія давніх кельтів, релігія давніх слов’ян).

5. Релігії доколумбової Америки (вірування давніх майя, релігія ацтеків, вірування інків).

6. Релігія Австралії та Океанії (вірування австралійських аборигенів, вірування народів Океанії).

Література:

1. Академічне релігієзнавство / За ред. А.Колодного. - К., 2000.

2. Васильев Л. С. История религий Востока. - М., 1988.

3. Египетская «Книга мертвых» //Наука и религия. -1990. - №11-12.

4. Зелинский Ф.Ф. Древнегреческая религия. - К.,1993.

5. Коротовцев М. А. Религия Древнего Египта. - М., 1976.

6. Крывелев И. А. История религий. Очерки в двух томах.- М.. 1988.

7. Лубський В. I. Релігієзнавство. - К., 1997.

8. Лубський В. І., Теремко В. I., Лубська М. В. Релігієзнавство. - К., 2003.

9. Мифология и верования народов Восточной и Южной Азии. (Сб. статей). – М.,1973.

10. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

11. Основы религиеведения / Под ред. И. Н. Яблокова. - М., 1994.

12. Релігієзнавство / За ред. С.А.Бублика. - К.,1999.

13. Релігієзнавчий словник / Під ред. А.Колодного, Б.Лобовика. - К., 1996.

14. Токарев С. Религии в истории народов мира. - М., 1976.

15. Традиционные и синкретические религии Африки/Отв.ред.А.Громыко.– М.,1986.

16. Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2000.

17. Черній А. М. Релігієзнавство.- К.,2003.

СЕМІНАР 2.

Тема 3: Пізні національні релігії (2 год.).

План

  1. Релігія єврейського народу – іудаїзм.

2. Релігії Індії: індуїзм, джайнізм.

3. Релігії Китаю: конфуціанство, даосизм.

4. Релігії Японії: синтоїзм.

Література:

1. Васильев Л. С. История религий Востока. - М., 1988.

2. Токарев С. Религии в истории народов мира. - М., 1986.

3. Лубський В. I. Релігієзнавство. - К., 1997.

4. Лубський В. І., Теремко В. I., Лубська М. В. Релігієзнавство. - К., 2003.

5. Лубський В.І., Лубська М. В. Історія релігій. - К., 2004.

6. Основы религиеведения / Под ред. И. Н. Яблокова. - М., 1994.

7. Релігієзнавство / За ред. С.А.Бублика. – К.,1999.

8. Релігієзнавчий словник / Під ред. А. Колодного, Б.Лобовика. – К., 1996.

9. Черній А. М. Релігієзнавство. - К.,2003.

10.Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2000.

СЕМІНАР 3.

Тема 4: Світові релігії: буддизм

(2год.)

План

1.

Буддизм:

географія та кількість послідовників. Виникнення Буддизму та легенда про Будду.

2. Основні положення віровчення: чотири священні істини та восьмисходинковий шлях до врятування.

3. Трипітака: основні відомості, структура і зміст.

4. Етика та основні напрямки буддизму.

5. Філософія буддизму.

Література:

1. Будда Шахьямуни. Мухаммед. Франциск Ассизкий: Биографические повествования / Сост., общ. ред. Н.Ф.Болдырева. – Челябинск, 1998.

2. Буддизм: Словарь / Под. ред. Н.Л. Жуковской. - М., 1992.

3. Васильев Л. С. История религий Востока. - М., 1988.

4. Корнев В. И. Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии. – М., 1983.

5. Кочетов А. Буддизм. - М., 1983.

6. Лубський В. I. Релігієзнавство. - К., 1997.

7. Лубський В. І., Теремко В. I., Лубська М. В. Релігієзнавство. - К., 2003.

8. Лубський В.І., Лубська М. В. Історія релігій. - К., 2004.

9. Основы религиеведения / Под ред. И. Н. Яблокова. - М., 1994.

10. Релігієзнавство / За ред. С.А.Бублика. – К.,1999.

11.Токарев С. Религии в истории народов мира. - М., 1986.

12. Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2000.

13. Черній А. М. Релігієзнавство. - К.,2003.

СЕМІНАР 4.

Тема 4: Світові релігії: християнство

(2год.)

План

  1. Християнство

    : географія та кількість послідовників. Раннє християнство.
  2. Біблія: основні відомості, структура і зміст.
  3. Основний зміст християнського віровчення. Полеміка про особистість

Ісуса Христа.

  1. Основні напрямки християнства.
  2. Християнська етика.

Література:

1. Католицизм. Словарь. - М., 1991.

2. Лозинский С. Г. История папства. - М., 1986.

3. Лубський В. I. Релігієзнавство. - К., 1997.

4. Лубський В. І., Теремко В. I., Лубська М. В. Релігієзнавство. - К., 2003.

5. Лубський В.І., Лубська М. В. Історія релігій. - К., 2004.

6. Основы религиеведения / Под ред. И. Н. Яблокова. - М., 1994.

7. Православие. Словарь. - М., 1989.

8. Протестантизм. Словарь. - М., 1990.

9. Релігієзнавство / За ред. С.А.Бублика. - К.,1999.

10. Свенцицкая И. С. Раннее христианство: страницы истории. - М.,1987.

11. Токарев С. Религии в истории народов мира. - М., 1986.

12. Христианство: Энциклопедический словарь. В 3-х т. / Ред. кол. С.С.Аверинцев и др. – М., 1993. (Т.1.: А-К; Т.2.: Л-С; Т.3.: Т-Я.).

13. Черній А. М. Релігієзнавство. - К.,2003.

14. Шипов Я.А. Православный словарь. - М., 2000.

15. Релігієзнавство / За ред.М.М.Заковича. - К.,2000.

СЕМІНАР 5.

Тема 4: Світові релігії: іслам

(2год.)

План

1.

Іслам:

географія та кількість послідовників. Виникнення та розповсюдження ісламу.

2. Постать засновника ісламу пророка Мухаммеда.

3. Коран та Сунна: основні відомості, структура і зміст.

4. Основні положення віровчення: «п’ять стовпів» ісламу.

5. Етика ісламу. Шаріат.

6. Основні напрямки ісламу.

Література:

1. Будда Шахьямуни. Мухаммед. Франциск Ассизкий: Биографические повествования / Сост., общ. ред. Н.Ф.Болдырева. - Челябинск, 1998.

2. Васильев Л. С. История религий Востока. - М., 1988.

3. Грюнбаум Г.Э. Классический ислам. - М., 1988.

4. Еремеев Д. Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. -М., 1990.

5. Ислам: краткий справочник. - М., 1986.

6. Ислам. Словарь. - М., 1988.

7. Ислам: Энциклопедический словарь. - М., 1991.

8. Калинин Ю.А., Лубский В. И. Ислам: Конспект лекций. – К., 1991.

9. Керимов Г. М. Ислам: происхождение, история и современность. - М., 1984.

10. Климович Л.П. Книга о Коране. - М.. 1988.

11. Мавлютов Р. Р. Ислам. - М., 1984.

12. Максуд Р. Ислам.- М., 1998.

13. Массэ А. Ислам: Очерк истории. – М., 1982.

14. Панова В. Ф., Вахин Ю. Б. и др. Жизнь Мухаммеда. - М., 1990.

15. Сандбаев Т. С. Ислам.- М., 1993.

16. Лубський В. I. Релігієзнавство. - К., 1997.

17. Лубський В. І., Теремко В. I., Лубська М. В. Релігієзнавство. - К., 2003.

18. Лубський В.І., Лубська М. В. Історія релігій. - К., 2004.

19. Основы религиеведения / Под ред. И. Н. Яблокова. - М., 1994.

20. Релігієзнавство / За ред. С.А.Бублика. – К.,1999.

21. Релігієзнавство / За ред.М.М.Заковича. - К.,2000.

22. Токарев С. Религии в истории народов мира. - М., 1986.

23. Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2000.

24. Черній А. М. Релігієзнавство. - К.,2003.

СЕМІНАР 6.

Тема 5: Нетрадиційні релігії та неорелігійні рухи.

(2 год.)

План

1. Загальна характеристика нетрадиційних релігій та нерелігійних рухів.

2. Неохристиянські течії.

3. Орієнталістські (східні) релігії.

4. Езотеричні об’єднання.

5. Неоязичництво.

6. Синтетичні неорелігії.

7. Сайєнтологічні рухи.

8. Демоністичні культи (сатанізм).

Література:

1. Арєстов В. М., Шудрін I. О. Нетрадиційні релігії: суть і спрямування. - К.,1990.

2. Буайе Ж. Империя Муна. - М., 1990.

3. Гирянок Ф. Новое язычество // Общественные науки и современность. - 1993. № 4. - С.125-134.

4. Лубський В. І., Теремко В. I., Лубська М. В. Релігієзнавство. - К., 2003.

5. Лубський В.І., Лубська М. В. Історія релігій. - К., 2004.

6. Релігієзнавство / За ред.М.М.Заковича. - К.,2000.

7. Релігієзнавчий словник / Під ред. А.Колодного, Б.Лобовика. - К., 1996.

8. Черній А. М. Релігієзнавство.- К.,2003.

9. Шейнман М.М. Вера в дьявола в истории религии. – М., 1977.

10. Эпштейн М. Новое сектантство. Типы религиозно-философских умонастроений в России (1970-1980-е годы). – М.: изд-во «Лабиринт», 1994. – 181 с.

11. Энциклопедия мистицизма / Сост. Н.Дядьков. – СПб, 1997.

СЕМІНАР 7.

Тема 6: Давні вірування,християнство та сучасна релігійна ситуація в Україні

(2год). План

1. Дохристиянські вірування українського народу. Головні дохристиянські боги.

2. Початок християнства на українських землях. Хрещення України-Руси. Митрополія Київська і всієї Русі.

3. Загальна характеристика релігійної ситуації й типологія релігій, що сповідуються в Україні. Доля і місце нехристиянських релігійних конфесій в Україні (буддизм, іслам та ін.).

Література:

1. Академічне релігієзнавство / За ред. А.Колодного. - К., 2000.

2. Андрусишин Б. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр./Доба Директорії УНР. – К.,1997.

3. Грушевський М.С. З історії релігійної думки в Україні. - К., 1992.

4. Грушевський М.С. Духовна Україна / Збірка творів. – К.,1994.

5. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу. - К., 1992.

6. Історія релігії в Україні / За ред. А.М.Колодного. - К., 1999.

7. Лубський В. I. Релігієзнавство. - К., 1997.

8. Лубський В. І., Теремко В. I., Лубська М. В. Релігієзнавство. - К., 2003.

9. Любащенко В. І. Історія протестантизму в Україні. - К., 1996.

10. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

11. Огієнко І. Українська церква. - К.,1993.

12. Пащенко В.О. Свобода совісті в Україні: Міфи і факти 20 – 30-х років. – К., 1994.

13. Релігієзнавство / За ред. С.А.Бублика. - К.,1999.

14. Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2000.

15. Черній А. М. Релігієзнавство.- К.,2003.

СЕМІНАР 8.

Тема 7: Вільнодумство в історії духовної культури

(2 год).

План

1. Вільнодумство як вияв духовності. Походження та закономірності розвитку вільнодумства.

2. Форми вільнодумства (богоборство, антирелігійний скептицизм, антикле-рикалізм, індиферентизм, нігілізм, атеїзм).

3. Історичні форми критичного розгляду релігії. Вільнодумство давнього світу. Вільнодумство в епоху Середньовіччя. Вільнодумство епохи Відродження та Нового часу.

Література:

1. Академічне релігієзнавство / За ред. А.Колодного. - К., 2000.

  1. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. // Закони України. – К., 1996. – Т. 1.

3. Калінін Ю.А., Харьковщенко С.А. Релігієзнавство.- К., 1998.

4. Лубський В. I. Релігієзнавство. - К., 1997.

5. Лубський В. І., Теремко В. I., Лубська М. В. Релігієзнавство. - К., 2003.

6. Пащенко В.О. Свобода совісті в Україні: Міфи і факти 20 – 30-х років. – К., 1994.

7. Релігієзнавство / За ред. С.А.Бублика. - К.,1999.

8. Релігієзнавчий словник / Під ред. А.Колодного, Б.Лобовика. - К., 1996.

9. Савельев В. Н. Свобода совести: История и теория. - М., 1991.

10. Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2000.

11. Черній А. М. Релігієзнавство.- К.,2003.