avangard-pressa.ru

Тема 2: природне та антропогенне забруднення природного середовища - Экология

Лекція 2.Поняття «природні умови» і «природні ресурси». Природні та антропогенні чинники забруднення природного середовища. Класифікація забруднень природного середовища, види забруднення та характеристика забруднювачів. Визначення параметрів забруднення навколишнього природного середовища.

Завдання для самостійної роботи (14 год.)

Поняття «природне середовище» і «навколишнє середовище», «природні умови» і «природні ресурси». Класифікація природних ресурсів. Класифікація забруднень екосистем. Природні чинники (зміна сонячної активності, коливання напруженості магнітного поля Землі, природні катастрофи та ін.) – чинники забруднення середовища чи фактори революційного перетворення природного середовища? (4 год.)

Антропогенні чинники забруднення природного середовища та їх класифікація. Характеристика основних забруднювачів природного середовища (хімічні агенти: оксид карбону, оксид нітрогену, токсичні вуглеводні, сірчаний ангідрит, сірчистий ангідрит, гідроген сульфід і карбон дисульфід, сполуки хлору, сполуки флуору, важкі метали, пил, вуглеводні, радіонукліди; фізичні агенти: шум, тепло, вібрації, штучні електромагнітні поля, іонізуюче випромінювання). Нормування і методи визначення властивостей забруднення (гранично допустимі концентрації (ГДК), допустима залишкова кількість (ДЗК), гранично допустимі викиди (ГДВ), санітарно-захисні зони (СЗЗ)). Екологічне навантаження (гранично допустиме екологічне навантаження (ГДЕН), модуль техногенного навантаження (МТН)). Оцінки екологічної ситуації, класифікація екологічних ситуацій за ступенем гостроти. Екологічний моніторинг. (6 год.)

Забруднення атмосфери. Основи нормування якості повітря та антропогенного навантаження на нього. Наслідки забруднення атмосфери та основні заходи і засоби попередження забруднення атмосфери. Проблеми забруднення гідросфери. Водокористування та водоспоживання. Нормативні вимоги до якості води. Проблеми забруднення літосфери. Виснаження надр земної поверхні. Контроль і управління якістю ґрунтів. (4 год.)

Контрольне завдання для самостійної роботи №2 (6 год.) – 20 балів.

Розкрити зміст поняття «Антропогенне забруднення природного середовища» (відповідно до варіанту контрольної роботи). Результати роботи оформити у вигляді презентації.

Варіант №1 Джерела забруднення природного середовища. Варіант №2 Хімічні фактори забруднення природного середовища. Варіант №3 Фізичні фактори забруднення природного середовища. Варіант №4 Забруднення атмосфери. Варіант№5 Забруднення вод Світового океану. Варіант№6 Забруднення континентальних вод. Варіант №7 Радіоактивне забруднення природного середовища. Варіант №8 Забруднення літосфери та деградація ґрунту. Варіант№9 Роль промислового комплексу в деградації біосфери. Варіант№10 роль аграрного комплексу в деградації біосфери. Варіант №11Військові дії та їх роль в деградації біосфери. Варіант №12 Живі організми в умовах антропогенного стресу. Варіант № 13. Негативні наслідки використання пестицидів, гербіцидів та мінеральних добрив. Варіант №14 Проблема твердих промислових і побутових відходів. Варіант №15Природні ресурси та їх класифікація. Варіант №16 Агроекосистема та її характеристика. Варіант №17 Промислові екосистеми та їх характеристика. Варіант №18 Міські екосистеми та їх характеристика. Варіант № 19 Територіальні відмінності забруднення навколишнього середовища. Варіант № 20 Стан навколишнього середовища України.

Контрольне завдання для самостійної роботи № 3 (2 год.) – 10 балів

Розв’язати екологічну задачу відповідно обраного варіанту. Результати роботи оформити у вигляді контрольної роботи, розписати хід розв’язання задачі.

Варіант №1 На спалювання палива в усьому світі витрачається приблизно 10 млрд. т кисню. Скільки палива спалюється щороку в усьому світі, якщо це паливо - кам’яне вугілля?

Варіант №2 Скільки вуглекислого газу виділяє садова ділянка площею 0,6 га?

Варіант №3 Яка життєва потреба людини в атмосферному повітрі, якщо середня тривалість життя людини становить 63 роки?

Варіант №4 За добу людина споживає 500 л кисню. На кожну людину нині припадає одна свійська тварина, яка споживає кисню в 5 раз більше. На скількох людей і свійських тварин вистачить повітря в атмосфері, якщо не брати до уваги інших живих організмів.

Варіант №5 На спалювання палива в усьому світі витрачається приблизно 10 млрд. тон кисню. Скільки палива спалюється щороку, якщо це паливо – нафта?

Варіант №6 Обґрунтуйте чому людство планети було змушене подвоювати споживання енергії останнім часом упродовж останніх 10 років, тоді як у недавньому минулому це подвоєння відбулось продовж 20 років.

Варіант№7 Нині в Україні проживає 45760,1 тис. мешканців. Яка буде густота населення, якщо кількість населення подвоїться? Скільки буде потрібно викопного палива, якщо його витрати збережуться на сучасному рівні?

Варіант№8 На спалювання палива в усьому світі витрачається приблизно 10 млрд. тон кисню. Скільки палива спалюється щороку, якщо це паливо – природний газ?

Варіант№9 На спалювання палива в усьому світі витрачається приблизно 10 млрд. тон кисню. Скільки палива спалюється щороку, якщо це паливо – ядерна енергія?

Варіант №10. Зробіть аналітичний прогноз зростання чисельності населення до 2100 року.

Варіант№11 Якщо людство щороку споживатиме нафти, газу, залізних та марганцевих руд, алюмінію стільки пожило за 2010 рік на скільки вистачить світових запасів відповідних ресурсів?

Варіант №12 Людина впродовж свого життя споживає 14 тон вуглеводнів. Скільки картоплі потрібно вирощувати на Землі за умови, що всі люди харчуватимуться картоплею і природний приріст дорівнюватиме нулю? Скільки для цього знадобиться орних земель? Середня врожайність картоплі становить 3 т/га на рік.

Варіант №13 На підприємстві працюють три виробництва, на яких щодоби утворюються стічні води в кількості відповідно 200, 400, 600 м3 із вмістом завислих речовин відповідно 30, 15 і 5 мг/л. Визначте середню концентрацію завислих речовин і умови скидання стічних вод в річку.

Варіант №14 На підприємстві є два види стічних вод - перша 500 м3/добу з вмістом 500 мг/л алюмінату натрію і друга – 400 м3/добу з вмістом 350 мг/л сульфатної кислоти. Чи можна скидати стічні води у річку, у водах якої міститься 5 г/м3 завислих речовин, 50 мг/л сульфатів, 0,05 мг/л алюмінію. Річка має стік Q=2м3/с.

Варіант №15 Знаючи обсяги використання енергетичних ресурсів у країні, зробіть розрахунки можливих викидів вуглекислого газу і сірчистого ангідриду в атмосферне повітря України.

Варіант №16 В атмосферу викидають 1000г/с відхідних газів у яких міститься 7% СО2 і 0,3% SO2. Визначте максимальне значення приземної концентрації цих забрудників, якщо підприємство розташоване в Київській області і має 100-ву димову трубу діаметром до 6 м. Температура викидних газів 1200С. Середня кількість викидних газів становить 10 тис м3 за годину.

Варіант №17 Яка життєва потреба людини у питній воді, якщо середня тривалість життя людини 63 роки? Розрахуйте середні запаси прісної води на одного українця знаючи об’єм запасів прісної води в Україні та знаючи кількість населення (45760,1 тис.).

Варіант №18 Які добові витрати населення України (45760,1 тис. мешканців) в основних видах продукції, якщо ці витрати збережуться на рівні 2010 року.

Варіант №19 Розрахуйте річну потребу населення України (45760,1 тис. мешканців) у прісній воді (за умови що одна людина споживає 150л/добу). На скільки Україні вистачить запасів прісної води за умови, що водні ресурси не відновлюються.

Варіант №20 Які шкідливі викиди і в якій кількості зроблять 200 тис автомобілів за добу та за рік?