avangard-pressa.ru

Тема 2: ПІДГОТОВКА ТЕСТІВ НА ОДНУ З ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ - Риторика

Завдання:

1. Обрати одну з тем практичного заняття, ґрунтовно дослідити її, переглянувши лекцію викладача й опрацювавши рекомендовану літературу.

2. Продумати основні тези до обраної теми, які можна застосувати як питання/завдання тестів, та можливі (правильний і помилкові) аргументи-відповіді.

3. Укласти 4 варіанти тестів по 10 завдань кожен з 4-ма варіантами відповідей. Правильні відповіді подати після кожного варіанту.

Зразок:

Варіант 1

1. Продовжте речення: «Риторика — це...»:

А Наука про правильну вимову та наголошення слів.

Б Емоційне ствердження чи заперечення якогось факту.

В Теорія ораторського мистецтва.

Г Відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому.

2. Визначення поняття «етос» подано в рядку:

А Ця категорія визначає зразкову суспільну й осо­бисту морально-етичну поведінку оратора.

Б Ця категорія покликана воєдино представляти думку і слово.

В Це інтелектуальне, вольове, емоційне устрем­ління мовця (автора), яке виявляється і в процесі мовної комунікації, і в його продукті — тексті.

Г Це риторичне поняття, що означає загальні місця у промові.

3. Основоположними розділами класичної риторики є:

А Інвенція, диспозиція, елокуція, елоквенція, меморія, акція, релаксація.

Б Логос, етос, пафос, топос.

В Невербаліка, тропіка, диспозиція.

Г Елоквенція, етос, тропіка, елокуція.

4. Укажіть хибне твердження:

А Вступ потрібен для налагодження контакту з аудиторією і підготовки слухачів до сприйняття теми.

Б У вступі варто використати найцікавіші прикла­ди, щоб привернути увагу слухачів до проблеми.

В У вступі можна говорити про проблему, якій при­свячений виступ, сформулювати основні завдання, повідомити план, дати визначення ключових понять.

Г У вступі можна наголосити на актуальності теми, її значенні для цієї аудиторії, сформулювати мету ви­ступу.

5. У розділі «Інвенція» розробляються:

А Методи викладу, аргументи, тези.

Б Риторичні фігури, тропіка.

В Інтонування, техніка дихання і мовлення.

Г Задуми, наміри, ідеї, гіпотеза майбутнього виступу.

Примітка: самостійна робота подається в електронному та друкованому варіантах.

Тема 3: РОЗРОБКА ТРЕНІНГІВ

Завдання:

1. Розробити програму (мета, завдання, тривалість, характеристика групи учасників, методи обладнання, місце проведення тощо) та план-конспект тренінгу з риторики на одну з подих тем:

1. Гарний співрозмовник.

2. Я й аудиторія.

3. Взаємодія оратора й слухачів.

4.Техніка мовлення.

5. Міміка і жести викладача-лектора.

6. Ораторські секрети успішної акції (виголошення).

7. Мистецтво дискусії.

8. Харизма оратора.

9. Імпровізація в промові.

10. Інтонаційна виразність.

11. Логічні докази в промові.

Примітки: 1. Самостійна робота подається в електронному та друкованому варіантах. 2. Зразок виконання самостійної роботи знаходиться в кабінеті української мови.

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Риторична культура суспільства й особистості: проблеми і перспективи.

2. Ораторське мистецтво в професійній підготовці.

3. Особливості професійної риторики.

4. Риторика як гуманітарна наука.

5. Красномовство як мистецтво.

6. Риторика як феномен культури.

7. Історія російського красномовства.

8. Історія українського красномовства.

9. Вимоги до оратора на сучасному етапі.

10. Псевдокрасномовство.

11. Риторична етика: традиції та сучасність.

12. Риторичні методи аргументації.

13. Логічні аспекти культури риторичної комунікації.

14. Імідж оратора крізь призму риторики.

15. Риторична криза в Україні: причини і наслідки.

16. Рекламна риторика і екологія Слова.

17. Мовленнєвий етикет оратора.

18. Харизма оратора.

19. Мистецтво конструктивної полеміки.

20. Маніпулятивна риторика.

21. Формування риторичної культури особистості.

22. Мистецтво риторичної комунікації як органічна якість професіоналізму ділової людини.

23. Статус і своєрідність сучасної риторики.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

з курсу «СУЧАСНА РИТОРИКА»

1. Роль ораторського мистецтва у фаховій підготовці викладача та формуванні його риторичної особистості.

2.Риторичний ідеал класичної і сучасної риторик.

3.Основні поняття (логос, етос, пафос, топос) та розділи (інвенція, диспозиція, елокуція, елоквенція, меморія, акція) класичної риторики.

4.Закони (концептуальний, моделювання аудиторії, стратегічний, тактичний, мовленнєвий, ефективної комунікації, системно-аналітичний) класичної риторики.

5.Логічна культура оратора-викладача. Види і прийоми аргументації.

6.Логічна побудова виступу. Застосування логічних доказів, індукції і дедукції.Логічні помилки.

7.Психологічна культураоратора-викладача. Взаємодія оратора і слухачів. Психологічна налаштованість аудиторії.

8. Способи привернення й утримання уваги слухачів. Мовні засоби психолого-інтелектуальної співпраці зі слухачами.

9. Класифікація невербальних засобів спілкування та їх роль під час ораторського виступу.

10. Кінесика (жести, міміка, рухи тіла тощо). Роль очей у спілкуванні.

11. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування. Енергетика мовлення оратора. Проксеміка.

12. Основні риси академічного красномовства.

13. Лекція як основний жанр академічного красномовства.Риторико-методичні вимоги до академічної лекції.

14. Етапи підготовки до лекції.

15. Структура лекції.

16. Промова як жанр академічного красномовства. Історія виникнення й розвитку жанру промови. Античне епідейктичне красномовство: Аристотель і Цицерон. Ф. Прокопович – майстер епідейктичних промов.

17. Види промов у сучасній вищій школі: епідейктичні, євхаристичні, вітальні, агітаційні та ін.

18. Основні риси промови: змістовність, логічність, доступність, лаконічність, образність, емоційність тощо. Роль імпровізації у промовах.

19. Етапи підготовки та структура промови. Роль вступу і висновків у промові оратора.

20. Елокуція промови. Мовні та виражальні засоби. Невербальна культура оратора під час виголошення промови.

21. Наукова доповідь (виступ, повідомлення) і стаття: спільне і відмінне. Етапи підготовки наукової доповіді.

22. Риторичні вимоги до виголошення доповіді. Мовні засоби організації доповіді. Невербаліка та психологічний контакт доповідача зі слухачами.

23. Історія виникнення дискусії. Наукова дискусія і полеміка: спільне і відмінне. Етапи підготовки наукової дискусії.

24. Полемічні прийоми та особливості переконливого полемічного виступу.

25. Основні вимоги до культури наукової дискусії і полеміки. Доказовість і переконливість як основні ознаки дискусії. Мовна організація наукової дискусії і полеміки.

26. Реферування як процес аналітико-синтетичної роботи з науковими джерелами. Структура захисту реферату. Мовні кліше реферування.

27. Рецензування як критична оцінка наукового джерела. Структура усної рецензії. Мовні кліше рецензії.

28. Усне анотування як узагальнювальна характеристика наукового джерела. Анотація, реферат-резюме і рецензія: спільне і відмінне.

29. Етапи підготовки до захисту науково-дослідницької роботи. Структура захисту магістерської роботи.

30. Логічна, психологічна, мовленнєва, невербальна поведінка оратора під час захисту наукової (магістерської) роботи. Прийоми зацікавлення слухачів під час захисту.